mieszkalny

O tym, czy budynek mieszkalny nadaje się do bezpiecznego użytkowania, możemy się przekonać podczas prowadzenia regularnych przeglądów technicznych instalacji i wyposażenia domu. Okresowe przeglądy budynków użytkowych są obowiązkowe i mogą być przeprowadzone wyłącznie przez eksperta z zakresu budownictwa. Ich zignorowanie może mieć skutki nie tylko w zakresie narażenia zdrowia i życia domowników. Brak aktualnych obligatoryjnych przeglądów budynku może także skutkować odmową wypłaty odszkodowania w razie wystąpienia awarii instalacji! 

Obowiązkowy przegląd techniczny budynku – kiedy wykonać? 

Przepisy o obowiązkowych przeglądach technicznych budynków mieszkalnych reguluje art. 62 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.). Według ustawy właściciel domu mieszkalnego jednorodzinnego musi przeprowadzić przegląd techniczny budynku:

raz na 6 miesięcy w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. m2 lub budynki o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m2

raz na rok (przegląd roczny)

raz na 5 lat (przegląd pięcioletni) 

Zaniechanie obowiązkowego okresowego przeglądu domu skutkuje karze grzywny. 

Roczny przegląd techniczny budynku – co obejmuje? 

Raz na rok właściciel budynku mieszkalnego musi przeprowadzić kontrolę techniczną instalacji domowych, tj. instalacji gazowych i przewodów kominowych. Ustawodawca przewiduje, że kontroli powinny być poddane obowiązkowo wszystkie przewody spalinowe, przewody wentylacyjne i przewody dymowe. Podczas przeglądu rocznego należy także sprawdzić ogólną stabilność konstrukcji budynku, w szczególności stan dachu i ścian. W przypadku zaobserwowania usterek i rys przegląd techniczny powinien być przeprowadzony zaraz po ich wykryciu. 

Pięcioletni przegląd techniczny budynku – co obejmuje? 

Podczas przeglądu technicznego budynku mieszkalnego przeprowadzanego raz na pięć lat powinniśmy sprawdzić ogólny stan techniczny domu oraz ocenić jego estetykę. W szczególności raz na pięć lat właściciel domu jednorodzinnego powinien wykonać obowiązkowo:

przegląd instalacji elektrycznej w zakresie sprawności i przydatności zespoleń instalacji, osprzętu, uziemienia i zabezpieczeń od porażeń

przegląd instalacji piorunochronnej w zakresie sprawności i przydatności zespoleń instalacji, osprzętu, uziemienia i zabezpieczeń od porażeń

przegląd urządzeń chłodniczych w instalacji wentylacyjnej. 

Kto może przeprowadzić przegląd techniczny budynku? 

Osobą upoważnioną do wykonania przeglądu technicznego budynku jest specjalista w zakresie budownictwa posiadający uprawnienia do wykonywania czynności budowlanych w odpowiedniej specjalności. Po dokonaniu przeglądu rzeczoznawca budowlany powinien spisać protokół. Ekspertyza budowlana musi zawierać opis faktycznego stanu technicznego budynku, a w razie zaobserwowanych uszkodzeń – ich opis i sposób naprawy. 

Czym jest przegląd doraźny budynku? 

Poza obowiązkowym okresowym przeglądem technicznym budynku właściciel nieruchomości powinien zgłaszać do Urzędu Nadzoru Budowlanego wszystkie zaobserwowane usterki, które mogłyby wpływać na stan domu. Chodzi tutaj przede wszystkim o podejrzenie naruszenia konstrukcji budynku lub uszkodzenie instalacji pod wpływem czynników zewnętrznych, do których zalicza się:

– silne wiatry

– wstrząsy sejsmiczne

– wyładowania atmosferyczne

– powodzie

– intensywne opady deszczu

– pożary

– osuwiska

– zjawiska lodowe na morzu, rzekach i jeziorach. 

Budynek mieszkalny musi też być poddany kontroli przez rzeczoznawcę budowlanego w przypadku wydania polecenia nadzoru przez organy kontrolne upoważnione do przeprowadzenia weryfikacji stanu budynku (np. Urząd Nadzoru Budowlanego). 

Brak obowiązkowego przeglądu technicznego wpływa na wypłatę odszkodowania 

Jeżeli właściciel budynku jednorodzinnego wykaże, że w wyniku wystąpienia czynników zewnętrznych doszło do uszkodzenia instalacji lub naruszenia konstrukcji domu, może wnioskować o wypłatę odszkodowania. Musimy jednak pamiętać, że pierwszym dokumentem, o który poprosi nas ubezpieczyciel, będzie aktualny przegląd techniczny domu. 

Jeżeli zarządca budynku nie będzie w stanie wykazać ważnego protokołu technicznego sporządzonego przez rzeczoznawcę budowlanego, ubezpieczyciel będzie miał prawo odmówić mu przyjęcia dokumentów i wypłaty odszkodowania! Tylko ważne i systematycznie przeprowadzane kontrole techniczne mogą być podstawą do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane